მარკეტინგული ანალიზი და დაგეგმვა

მარკეტინგულ ანალიზს კომპანიის წარმატებაში უმნიშვნელოვანესი როლი უჭირავს. იმისთვის, რომ მოხდეს სხვადასხვა სარეკლამო ღონისძიების სწორი დაგეგმვა და სასურველი შედეგის მიღება, საჭიროა თანმიმდევრული და დეტალური ანალიზი.

მეთოდები

კომპანია “მარკეტინგ სოლუშენს ჯორჯია” გთავაზობთ მარკეტინგული ანალიზისა და მარკეტინგის დაგეგმვის სრულ პაკეტს, რომელშიც შედის:

 • ბაზრის ზომის გამოთვლა
 • ბაზრის ზომის ცვლილების ტენდენციები
 • სეზონურობა
 • კონკურენტული ანალიზი (პორტერის მოდელი, კონკურენციის დონეების ანალიზი, კონკურენტების ბაზრის მახასიათებლები, კონკურენტების მიზნების და სტრატეგიების ჩამონათვალი)
 • პროდუქტის/ მომსახურების მათემატიკური და საბაზრო ანალიზი (QFD, ABC XYZ)
 • პროდუქციის მახასიათებლების მატრიცის აგება
 • სამიზნე აუდიტორიის განსაზღვრა

ზემოხსებეული ინფორმაციის საფუძველზე მოხდება მარკეტინგის დაგეგმვა:

 • საკომუნიკაციო პოლიტიკა
 • მარკეტინგული ინსტრუმენტების შერჩევა
 • პოზიციონირების მოდელის აგება
 • ლოიალობის პროგრამის დანერგვა
 • CRM სისტემის დანერგვა
 • მომხმარებლის მოგზაურობის რუკის სრული ოპტიმიზაცია

ვადები: 10 – 30 დღე, საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე